ReadyPlanet.com
dot dot
KBD_INCX02 กัมพูชา เสียมเรียบ 4วัน 3คืน (รถ) article


กัมพูชา  เสียมเรียบ 4วัน 3คืน

โดยรถปรับอากาศ

ชมศิวลึงค์เทือกเขาพนมกุเลน ปราสาทสีชมพูบันทายสรี
ชมมหาปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม ปราสาทตาพรหม

ล่องเรือชมโตนเลสาป ภาพแกะสลักใต้น้ำที่เขาพนมกุเลน

กำหนดการเดินทางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2554

เดือนพฤษภาคม

14-17 / 26-29

เดือนมิถุนายน

2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ก.ค.

เดือนกรกฏาคม

7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31

เดือนสิงหาคม

4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28

เดือนกันยายน

1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25

 

 

 

 

วันแรก            กรุงเทพ - ปอยเปต เมืองเสียมเรียบ - ทะเลสาปน้ำจืด (โตนเลสาป)

04.00 น.          เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ (สวนลุมพินี) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว    

08.00 น.          นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทางประมาณ 150กิโลเมตร  เดินทางโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น    

เที่ยง                บริการ อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดงที่งดงาม    

เย็น                  บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พัก ณ Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง        บันทายสรี ตาพรหม เมืองพระนครธมมหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง

  เช้า                บริการ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงาม จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ภาษาเขมร เรียกว่า บันเตย์เสรยแปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านจะได้ชมการแกะสลักหินในรูปต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต    

เที่ยง                บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ในเมืองเสียมเรียบ)

หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัสรอยยิ้มบายนเป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่ มหาปราสาทนครวัดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสราจากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุด    

เย็น                  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสร  

 21.00 น.         เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม        เทือกเขาพนมกุเลน โบสถ์ลอยฟ้า เทวาลัยใต้น้ำ วัดใหม่ โรงเรียบสอนแกะ

เช้า                   บริการ อาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลน เป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมีความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงซึ่งเป็นต้นแม่น้ำเสียมเรียบด้วย    

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกบนยอดเขา เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย    

บ่าย                 เดินทางสู่ วัดใหม่ เป็นวัดที่เก็บกระดูกของเหยื่อชาวเขมรแดงในอดีต หลังจากนั้นนำท่านชมโรงเรียนสอนแกะสลักหินทราย เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับรองคุณภาพจากรัฐบาล    

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท  

วันที่สี่             ช็อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ ปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพ

 เช้า                  บริการ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัด ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ อื่นๆมากมาย    

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....จากนั้นเดินทางสู่ชายแดนไทย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง    

15.00 น.          เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า    

21.30 น.          ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด

ท่านละ

ผู้ใหญ่  (พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน

9,300 บาท

เด็กอายุ 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน    

9,300 บาท

เด็กอายุ 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน  เสริมเตียง 

8,300 บาท

เด็กอายุ 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน  ไม่เสริมเตียง

7,300 บาท

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,400 บาท

หมายเหตุ :  กรุ๊ปออกเดินทางอย่างน้อย 15 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการรวม

-               ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

-               ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

-               ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน

-               ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

อัตราค่าบริการไม่รวม

-               ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา (20 USD)

 

-               ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นล่าช้าเพิ่มเล่มละ 500 บาท

-               ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

-               ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน

-               ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

-               ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

*   บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว

เอกสารการทำวีซ่า(เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)

1.          หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)

2.          รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3.          สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้ แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสาร มาที่ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ 104/269 หมู่ 8 ถนนเอกชัย บางบอน กทม. 10150

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

·     การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 4,000 บาท พร้อมสำเนา Passport  มาที่บริษัท

·     ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่บริษัทแจ้งรับเอกสาร

กรณียกเลิกการเดินทาง

§  แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

§  ยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ทัวร์อินโดจีน

KBD_INCX01 กัมพูชา 3วัน 2คืน (รถ) article
LAO_INCX04 ลาวใต้ ปากเซ วัดพู คอนพระเพ็ง (รถโค้ช) article
LAO_INCX05 มรดกโลกหลวงพระบาง 6 วัน (รถโค้ช) article
VN_HNH02 ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน(FD) มิ.ย.-ก.ค. articledot
dot
bulletทัวร์พิเศษ....ภายในประเทศ
dot
dot
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright Singleline Travel Co.,Ltd. © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ซิงเกิ้ลไลน ทราเวล จำกัด
ที่อยู่ :  34 ซอยบางนา-ตราด 2 ถนนบางนา-ตราด :  แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด : กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10260
เบอร์โทรศัพท์ :  02 398 9670      โทรสาร :  02 398 9677
อีเมล :md_singleline@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.singlelinetravel.com